Adatkezelési tájékoztató

 

Adatkezelő: Busné Vajner Edit

székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 2. II/3.

adószám: 77307264-2-29

telefonszám: +36 20 322 8707

email cím: zoldbeka@netform.hu

Busné Vajner Edit Fizetővendég Szolgáltatás  (szálláshely-szolgáltatás TEÁOR: 55-20)

(a továbbiakban: a „Szálláshely”)

A Szálláshely tiszteletben tartja a Vendégei személyhez fűződő jogait, ezért elkészítette az alábbi adatkezelési tájékoztatót mely a Szálláshely hivatalos weboldalán elektronikusan, illetve a szálláshelyen papíralapon is elérhető.

A Szálláshely, mint adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelés során az alábbi törvények rendelkezéseinek megfelelően jár el.

Az adatkezelési politika megfelel az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályoknak. Kialakítása az alábbi jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével történt:

 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info. tv.)

 

Az adatkezelő és feldolgozó adatai

Jelen Tájékoztató általános tájékoztatást nyújt a Szálláshely által nyújtott szolgáltatások során történő adatkezelésről. A Vendégek igényeinek változatosságából adódóan az adatkezelés módja esetenként eltérhet a jelen Tájékoztatóban foglaltaktól, az ilyen eltérésekre a Vendég kérésére kerülhet sor, és annak pontos módjáról a Szálláshely a Vendéget előzetesen tájékoztatja. Minden, a jelen Tájékoztatóban esetlegesen nem szereplő adatkezelésről, a Szálláshely az adott adatkezelést megelőzően ad tájékoztatást.

Személyes adatot a Szálláshely kizárólag előre meghatározott célból az ahhoz szükséges ideig, a jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében kezel. A Szálláshely csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.

A tizenhat éven aluli kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése, vagy utólagos jóváhagyása szükséges.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szálláshely az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra használja fel, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását kéri, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Az adatkezelés során a Szálláshely tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok a Szálláshely megbízásában, álló személyek ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.

 

Adatkezelések

Szálláshely-szolgáltatás igénybevétele

A szolgáltatások nyújtása körében az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, célja pedig a szolgáltatás nyújtásának biztosítása illetve a kapcsolattartás. A jelen pontban foglalt személyes adatokat az egyes alpontokban foglalt kivételekkel a Szálláshely a mindenkori adójogi és számviteli előírásoknak megfelelő ideig őrzi, és a határidő elteltével törli azokat.

Szobafoglalás

Az online, személyes (papír alapú) vagy telefonos szobafoglalás esetén a Szálláshely az alábbi adatok rendelkezésre bocsátását kéri/kérheti a Vendégtől:

 • keresztnév,
 • vezetéknév;
 • cím (település, irányítószám, ország);
 • e-mailcím;
 • mobiltelefonszám
 • hitelkártya/bankkártya/SZÉP-kártya típusa;
 • hitelkártyaszám/bankkártya/SZÉP-kártya szám,
 • hitelkártya/bankkártya/SZÉP-kártya tulajdonos neve;
 • hitelkártya/bankkártya/SZÉP-kártya lejárati dátuma;
 • hitelkártya/bankkártya CVC/CVV kód (MasterCard kártyatársaság által Card Validation Code-ként (CVC2), a Visa International esetén Card Verification Value-ként (CVV2) ismert ellenőrző számok.)

A szobafoglalással kapcsolatos adatok kezeléséről bővebb tájékoztatót a zoldbekavnetform.hu  email címre írott kérésére kaphat.

 

Bejelentő lap, vendégnyilvántartó könyv

A Szálláshely szolgáltatásai igénybevételekor a Vendég szállodai  bejelentőlapot tölt ki, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a Szálláshely az alábbi kötelezően megadandó adatokat a vonatkozó jogszabályokban (így különösen az idegenrendészettel, valamint az idegenforgalmi adóval kapcsolatos jogszabályokban) meghatározott kötelezettségei teljesítése, illetve a teljesítés bizonyítása, továbbá a Vendég beazonosítása céljából mindaddig kezelje, amíg az illetékes hatóság az adott jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítését ellenőrizheti.

A bejelentőlap aláírásával a vendég hozzájárul ahhoz, hogy a bejelentőlap kitöltésével átadott személyes adatait a szállás a szerződés létrejötte, illetve teljesülésének, teljesítésének bizonyítása, illetve az esetleges igényérvényesítés céljára a fent megjelölt határidőn belül kezelje, illetve archiválja.

 • családi és utónév,
 • lakcím
 • állampolgárság (kizárólag statisztikai célból, az adott személyre vissza nem vezethetően kezelt adat)
 • születési hely és idő
 • úti okmány (útlevél) azonosító adata
 • szálláshely igénybevételének kezdő és záró időpontja
 • Harmadik országbeli állampolgárokról az alábbi adatok kezelése jogszabályi előírás:
 • vízum, tartózkodási engedély száma
 • beutazás időpontja, helye
 • Harmadik ország állampolgárságával rendelkező személy: Magyar állampolgár kivételével minden olyan személy aki nem Európai Gazdasági Térség tagállam állampolgára, ideértve a hontalant is.
 • Az EGT tagállamai:
 • az Európai Unió tagállamai,
 • Izland, Liechtenstein, és Norvégia, mint részes tagállam,
 • valamint Svájc, mint azonos jogállású állam.

A kötelezően megadandó adatok Vendég általi megadása a Szálláshely-szolgáltatás igénybevételének feltétele.

A bejelentőlap és a vendégnyilvántartó könyv aláírásával a vendég hozzájárul ahhoz, hogy a bejelentőlap kitöltésével átadott személyes adatait a Szálláshely a szerződés létrejötte, illetve teljesülésének, teljesítésének bizonyítása, illetve az esetleges igényérvényesítés céljára a fent megjelölt határidőn belül kezelje, illetve archiválja.

A bejelentő lapon az email cím megadásával a vendégnek lehetősége van feliratkozni a Szálláshely hírlevelére.

A bejelentő lappal és a vendégnyilvántartó könyvvel kapcsolatban kezelt adatokról a zoldbeka@netform.hu  email címre írott kérésére küld a Szálláshely tájékoztatót.

 

Bankkártya adatok

A szobafoglalás során megadott bank-, hitelkártya/bankszámla/SZÉP-kártya adatokat a panzió csak olyan mértékben és ideig használja, ameddig a jogai gyakorlása és a kötelezettségei teljesítése érdekében szükséges. Az adatokat biztonságos rendszerben, illetéktelen személynek hozzáférhetetlen helyen tárolja. Az illetéktelen hozzáférés elkerülése érdekében minden elérhető biztonsági intézkedést megtesz. Kijelentkezést követő 72 órán belül a kártyaadatokat véglegesen és visszavonhatatlanul megsemmisítjük.

 

Facebook oldal

A szálláshely elérhető a Facebook közösségi portálon.

Az adatkezelés célja a Szálláshely weboldalán található tartalmak megosztása. A Facebook oldal segítségével a vendég részt vehet a nyereményjátékokban és tájékozódhat a legújabb akciókról.

A Szálláshely Facebook oldalán a „tetszik”/”like”- linkre kattintással az érintett hozzájárul a szállás híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán.

A Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból, a www.facebook.com címen kaphat.

 

Weboldal látogatási adatok

Hivatkozások és linkek

A Szálláshely weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem a Szálláshely üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. A Szálláshelynek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért. Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési tájékoztatóját, illetve adatvédelmi nyilatkozatát mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná.

 

Analitika, cookie-k

A panzió a weboldalának nyomon követésére analitikai eszközt használ, amely egy adatsorozatot készít, s nyomon követi, miként használják a látogatók az internetes oldalakat. A rendszer az oldal megtekintésekor egy cookie-t hoz létre, azzal a céllal, hogy rögzítse a látogatással kapcsolatos információkat (meglátogatott oldalaink, az oldalainkon töltött idő, böngészési adatok, kilépések, stb.), amelyek azonban a látogató személyével kapcsolatba nem hozható adatok. Ez az eszköz segít a weboldal ergonómia kialakításának javításában, felhasználóbarát weboldal kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében. A Szálláshely az analitikai rendszereket nem használja személyes információ gyűjtésére. A legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy automatikusan visszautasítani. Mivel minden böngésző eltérő, a látogató egyénileg, a böngésző eszköztár segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit. Lehetséges, hogy bizonyos tulajdonságokat nem tud használni internetes oldalunkon, amennyiben úgy dönt, hogy nem fogadja el a cookie-kat.

 

Remarketing kód

A weboldalon remarketing kódokkal követjük nyomon egyes specifikus oldalak látogatását, hogy a későbbiekben célzott marketing üzeneteket biztosíthassunk ezen oldalak látogatóinak.

A remarketing kódokat biztosító cookie-kat a weboldal látogatói az adott böngésző megfelelő beállításával letilthatják.

 

Kapcsolat

Lehetőség van arra, hogy e-mail útján bárki felvegye a kapcsolatot a szálláshely  üzemeltetőjével. Az üzeneteket a Szálláshely az adott kérés/kérdés megoldásáig/megválaszolásáig kezeli, a kérés/kérdés befejeztével az ilyen e-maileket archiválja, és 5 (Öt) évig tárolja.

 

Adatbiztonság

A Szálláshely a személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat illetékteleneknek nem szolgáltatja ki. A személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében minden biztonsági intézkedést megtesz.

A Szálláshely fenntartja a jogot, hogy a jogszabályban meghatározott esetekben az érintett külön hozzájárulása nélkül is, az általa kezelt személyes adatokat az illetékes hatóságok, bíróságok részére azok megkeresésének megfelelően átadja.

 

Jogok és jogorvoslati lehetőségek

Tájékoztatás

A Szálláshely email címére, vagy a címére (Busné Vajner Edit 4200.Hajdúszoboszló Tessedik S. u. 28.sz. )  eljuttatott kérelmére a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül a Szálláshely - azonos adatok tekintetében évente egy alkalommal térítésmentesen, ezen felül térítés ellenében- tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatás esetleges megtagadása esetén a Szálláshely írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására mely törvény mely rendelkezése alapján került sor és tájékoztatja az érintettet a jogorvoslati lehetőségekről.

 

Helyesbítés

Ha a személyes adat nem felel meg a valóságnak, és a valóságnak megfelelő személyes adat a szálláshely-szolgáltatás rendelkezésére áll, a személyes adatot a szálláshely-szolgáltatás helyesbíti.

A helyesbítésről a szálláshely-szolgáltatás értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára esetlegesen továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

A kérelemre történő helyesbítésre, az elintézési határidőre, valamint a jogorvoslati lehetőségre a  tájékoztatás bekezdésben foglaltak irányadóak.

 

Törlés és zárolás, tiltakozás

A személyes adat törlése, és zárolása, az adatkezelés elleni tiltakozás esetére az adatvédelmi törvényben foglaltak irányadóak.

 

Bírósági jogérvényesítés

Az érintett a jogainak megsértése esetén a szálláshely-szolgáltatás ellen bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárásra az adatvédelmi törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályi előírások irányadóak.

 

Kártérítés

A szálláshely-szolgáltatás az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az Szálláshely felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. A Szálláshely mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Egyéb rendelkezések

Szálláshely fenntartja a jogot a jelen Tájékoztató módosítására.

A Szálláshely a honlapok látogatói, illetve a Vendégek által átadott adatok helyességéért felelősséget nem vállal.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóságnál lehet élni, melynek címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., weblap: www.naih.hu

 

Hajdúszoboszló, 2017.01.28.